Лука 4:31. И слезе в Галилейския град Капернаум, и поучаваше ги в съботен ден; 32. и учудваха се на учението Му, защото Неговото слово беше с власт. 33. И в синагогата имаше човек хванат от духа на нечист бяс; и той извика със силен глас: 34. Ех, какво имаш Ти с нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си Ти, Светият Божий. 35. Но Исус го смъмра, казвайки: Млъкни и излез из него. И бесът, като го повали насред, излезе из него, без да го повреди никак. 36. И всички се смаяха, и разговаряха се помежду си, думайки: Какво е това слово, дето Той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат?37. И слух се разнесе за Него по всичките околни места. 38. И като стана та излезе от синагогата, влезе в Симоновата къща. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска; и молиха Го за нея.39. И Той, като застана над нея, смъмра треската, и тя я остави; и на часа стана та им прислужваше.40. И когато залязваше слънцето, всички, които имаха болни от разни болести, доведоха ги при Него; а Той, като положи ръце на всеки от тях, изцели ги.41. Още и бесове с крясък излизаха из мнозина, и казваха: Ти си Божият Син. А Той ги мъмреше, и не ги оставяше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос.

Матей 8:16. А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; 17. за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе". 

Матей 10:1. И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

Матей 28:18. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. 19. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, 20. като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

Марк 6:7. И като повика дванадесетте, почна да ги разпраща двама по двама, и даде им власт над нечистите духове.12. И те излязоха и проповядваха, че човеците трябва да се покаят. 13. И изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с масло и ги изцеляваха.

Марк 13:34. Понеже това ще бъде както кога човек, живущ в чужбина, като остави къщата си, и даде власт на слугите си, всекиму особената му работа, заповяда и на вратаря да бди.

Марк 16:17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; 18. змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. 19. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога. 20. А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.


Лука 9:1. И като свика дванадесетте, даде им сила и власт над всички бесове, и да изцеляват болести.

Лука 10: 1. След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място гдето сам Той щеше да отиде. 17. И седемдесетте се върнаха с радост, и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас. 18. А Той им рече: Видях Сатана паднал от небето като светкавица.19. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. 20. Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.

Лука 11:14. Веднъж Той изгонваше един ням бяс; и като излезе бесът, немият проговори и народът се почуди.15. А някои от тях рекоха: Чрез началника на бесовете, Веелзевул, изгонва бесовете.16. А други, изпитвайки Го, искаха от Него знамение от небето.17. Но Той, като знаеше техните помисли, каза им: Всяко царство разделено против себе си, запустява, и дом разделен против себе си {Гръцки: Против дома.} пада.18. Така, също, ако Сатана се раздели против себе си, как ще устои царството му? понеже казвате, че изгонвам бесовете чрез Веелзевула,19. И ако Аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, вашите синове чрез кого ги изгонват? Затова, те ще ви бъдат съдии. 20. Но ако Аз с Божия пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас. 21. Когато силният въоръжен човек пази двора си, имотът му е в безопасност. 22. Но когато един по-силен от него нападне и му надвие, взема му всичкото оръжие, на което се е надявал, и разподеля каквото грабне от него. 23. Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира заедно с Мене, той разпилява. 24. Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва, ще се върна в къщата си отдето съм излязъл. 25. И като дойде, намира я пометена и наредена. 26. Тогава отива и, взема със себе си седем други духове по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. 33. Никой, като запали светило, не го туря в зимника, нито под шиника, но на светилника, за да виждат светлината ония, които влизат. 34. Светило на тялото ти е твоето око; когато окото ти е здраво, то и цялото ти тяло е осветлено; а когато е болнаво, и тялото ти е в мрак. 35. Затова, внимавай, да не би светлината в тебе да е тъмнина. 36. Ако, прочее, цялото твое тяло бъде осветено, без да има тъмна част, то цяло ще бъде осветено, както кога светилото се осветява със сиянието си.  Йоан 14:30. Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на [този] свят. Той няма нищо в Мене;


 
free templates

Make a free website with Yola